Tin ngắn >> Công đoàn

Trường trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương nhiệt liệt chào mừng 72 năm ngày Cách mạng tháng thàng công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
07:30 | 29/08/2017

Cách đây 72 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

         Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''.

         Sau hơn 70 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới, đã làm cho thế và lực nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất, kĩ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hoà bình hợp tác được mở rộng, đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới. Nhà nước ta đã từng bước được củng cố theo hướng ngày càng trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp liên tục được đổi mới. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được bổ sung và tăng cường, các cơ chế chính sách để thực hiện và phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được xây dựng và thực hiện có hiệu quả.

         Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, cùng nhau đoàn kết, nổ lực, sáng tạo, cùng thi đua hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 với tinh thần cao. Lập thành tích thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng là giúp nhà trường ngày càng đi lên vững chắc.

            * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1.
 Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành  công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

        2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 muôn năm!

3.
 Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017- 2018!

4.
 Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5.
 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

6.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!  

Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT